Oh help

Je weet wat je wilt. Je weet dat je het kunt. En toch gebeurt het niet. Want…

» Processen in beeld maar kosten niet in de hand?

Procesflow – Flowmatig processen (her)ontwerpen
Als processen beter moeten, brengen we de mensen die samen het proces uitvoeren bij elkaar. In vijf brownpaper sessies analyseren we de bestaande praktijk en herontwerpen we samen met de betrokkenen – interactief en in een positieve flow – uw processen. Op basis van de uitgangspunten van LEANmanagement en de Pentascope verandervisie. Wij mobiliseren uw kennis, kunde en ervaring, begeleiden het proces en dagen u met onze frisse blik uit om zaken fundamenteel anders te gaan doen. We blijven jullie ook na de introductie van de nieuwe processen begeleiden totdat de nieuwe werkwijze een gewoonte is – zie Interplay.

» Continue verbeteren ingericht en toch geen commitment?

Interplay – Krachtig verbeteren in teams
Intrinsieke motivatie is de brandstof van continu verbeteren. In drie teamsessies begeleiden we het team middels een op LEAN gebaseerde verbetercyclus om zelf verbeterdoelen te formuleren en zelf te bepalen hoe die als team te bereiken. De crux is: elkaar stimuleren en mobiliseren om de onderlinge afspraken waar te maken. De unieke Pentascope Interplay App speelt daarin een sleutelrol: continu verbeteren is dan weer leuk, stimulerend en transparant.

» Alle teamleden goede intenties en toch onvoldoende teamresultaat?

Synergie in samenwerking – Aansprekend samenwerken in teams
Een organisatie heeft belang bij goed functionerende teams die samen het beoogde resultaat opleveren. In onze teamontwikkeltrajecten begeleiden wij teams bij de implementatie van duurzame veranderingen. De essentie is de verandering verankeren in het individuele gedrag en in de interactiepatronen tussen mensen. Dit doen wij door er niet alleen over te praten maar vooral door de mensen de verandering te laten vartalen naar het gedrag. Dan ervaar je hoe het is om in een goed functionerend team effectief samen te werken.

» De verandering vraagt om fundamenteel ander leiderschap maar geen idee hoe en wat?

Leiderschapsontwikkeling: Insights Transformational Leadership – Leiderschap dat verbindt
Organisaties moeten inspelen op steeds sneller veranderende markten, maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen. Hierdoor neemt de complexiteit waar organisaties mee te maken toe en moeten zij continu veranderen. De nieuwe leiders moeten hun mensen faciliteren, in hun kracht zetten en verbinden. Met leiders en andere stakeholders ontwikkelen we een gezamenlijk beeld over wat de belangrijkste vraagstukken zijn, wat dat vraagt van de organisatie en haar mensen en wat dat vraagt van de leiders en hun gedrag. Waar staan zij in hun eigen ontwikkeling, waar zit hun huidige kracht en bezieling, om van daaruit te leren en zich zelf te ontwikkelen. Leerinterventies vinden niet geïsoleerd plaats, maar direct on-the-job. Zo worden patronen doorbroken waarin de organisatie vastzit en leert een leider zijn eigen gedrag te ontwikkelen om zijn mensen te kunnen ontwikkelen en te verbinden. Insights Transformational Leadership is een krachtig concept dat ondersteunt bij het creëren van een beeld over het gewenste leiderschap, waar een leider staat in zijn ontwikkeling en biedt leermodules om te ontwikkelen wat nodig is.

» Een helder beeld van de gewenste cultuur en toch stroop en sleur?

Ja zeggen en ja doen – Een cultuur die stimuleert
De interventies zijn gericht op het doorbreken van blokkerende interactiepatronen. Een aanpak waarbij wij de organisatiecultuur beschouwen als gevolg, niet als oorzaak van de problemen. Aan de hand van vijf facetten doorbreken we patronen: het stimuleren van maximale bereidheid, werken aan bewustwording van contraproductief gedrag, het creëren van een aansprekende visie en ambitie, het ontwerpen van alternatieven en het insluiten van nieuwe, individuele en collectieve gedragspatronen. Deze vijf facetten zijn de basis van waaruit de interventies worden ingevuld. Het is geen stappenplan. Cultuur kun je niet bedenken en dan implementeren: cultuur is er al of ontstaat dan als vanzelf. Vandaar dat deze interventies bij voorkeur niet op de hei maar op het werk plaatsvinden.

» Helder organogram en toch geen heldere verantwoordelijkheid?

Helpende hark – Structuren die eigenaarschap geven
Als de organisatiestructuur wringt, brengen we in drie tot vijf brownpapersessies de IST situatie en de SOLL opties in kaart. In de eerste sessie formuleren we gezamenlijk de doelstellingen en de voor- en nadelen van de IST situatie. In de tweede sessie cocreëren we een aantal alternatieven en beoordelen we de bijbehorende voor- en nadelen. In de derde sessie proberen we tot een helder en gedragen besluit te komen waarbij we in de vierde sessie een implementatieplan opstellen. Het resultaat: niet alleen heldere (formele) verantwoordelijkheden maar tevens (informeel) eigenaarschap: er voor staan.

» Dure ERP- en CRM-systemen en toch niet ondersteunend?

Systeemimplementatie: Fit In – Ingepaste ERP/CRM systemen
Essentieel bij nieuwe ICT systemen is het inpassen in de bestaande processen en handelingen van de mensen die er mee werken. Wij zien dat dit inpassen vaak te weinig aandacht krijgt. Als de informatiesystemen onvoldoende de bedrijfsprocessen ondersteunen, brengen we in kort tijdsbestek met keyplayers uit de business en de ICT organisatie mogelijke verbeteringen in kaart en maken we een plan. in drie tot vijf sessies wordt helder wat nodig is om de informatievoorziening cq. de informatiesystemen goed passend te krijgen. Passend bij de strategische doelstellingen en goed werkend ingepast in uw organisatie. Resultaat is een helder en gedragen stappenplan om er voor te zorgen dat informatiesystemen echt bij gaan dragen. Met bijzondere aandacht voor procesmanagement en (functioneel) beheer, het gebruik van de systemen en hoe de samenwerking tussen ICT organisatie en lijnmanagement hierin ondersteunt.

» Alle KPI’s op groen en toch rode cijfers?

Interplay – Krachtig verbeteren in teams
Intrinsieke motivatie is de brandstof van continu verbeteren. In drie teamsessies begeleiden we het team middels een op LEAN gebaseerde verbetercyclus om zelf verbeterdoelen te formuleren en zelf te bepalen hoe die als team te bereiken. De crux is: elkaar stimuleren en mobiliseren om de onderlinge afspraken waar te maken. De unieke Pentascope Interplay App speelt daarin een sleutelrol: continu verbeteren is dan weer leuk, stimulerend en transparant.

» Processen LEAN en toch geen flow in de keten?

Ketenflow – Ketenprocessen laten stromen
Waar in de afdelings- of organisatieoverstijgende ketens de aansluiting hapert, brengen we de mensen die het samen moeten doen bij elkaar. We starten met een cocreatie sessie waarin we een gedeelde veranderredenering ontwikkelen. Een gezamenlijke analyse van bestaande knelpunten en aansprekende ambities vormt hiervoor de basis. Nadat de veranderredering glashelder is en 100% gedragen wordt, herontwerpen we in vijf brownpapersessies samen met de betrokkenen uit de hele procesketen – interactief en in positieve flow – uw ketenprocessen. Op basis van de uitgangspunten van LEANmanagement en de Pentascope verandervisie. De focus ligt op gezamenlijk het best werkende resultaat over de gehele proces-flow te bereiken. We blijven u ook na de introductie van het nieuwe ketenproces begeleiden totdat de nieuwe werkwijzen een gewoonte is geworden – zie Interplay.

» Veranderplannen gedetailleerd uitgewerkt en toch niet werkend?

Implementatiekunst – Veranderingen die werken
Implementeren en veranderingen succesvol werkend krijgen is een vak apart. Pentascope heeft uit tientallen jaren ervaring en duizenden projecten een aantal werkzame principes gedestilleerd waarmee we dit vak ook aan u kunnen overdragen. U wordt u bewust van uw eigen rol als veranderaar, leert werken met een groot aantal verandertools en leert hoe u een brug kunt slaan tussen de ‘stip aan de horizon’ en de staande organisatie, zodat de strategie goed kan worden doorvertaald naar de operatie en tot meetbare en merkbare resultaten gaat leiden.