Cultuur die stimuleert

Het gedrag van managers en medewerkers wijkt in de weerbarstige praktijk vaak af van de ideaalbeelden. Goede intenties leiden niet altijd tot overeenkomstig handelen. We doen niet altijd wat we zeggen en we zeggen niet altijd wat we doen. Cultuur is de optelsom van interactiepatronen tussen mensen in een organisatie. Die patronen kunnen bijdragen maar ook blokkeren. Resultaten komen pas als teams zich echt committeren – en vervolgens elkaar mobiliseren om het commitment waar te maken. Dat mogelijk maken gaat ook over leiderschap en teamsamenwerking. Bijdragen aan een cultuur van openheid, samenwerking, aanspreken en (continue) verbetering is onze expertise.

Beproefde aanpakken

Cultuurverandering: Ja zeggen en ja doen – Een cultuur die stimuleert

De interventies zijn gericht op het doorbreken van blokkerende interactiepatronen. Een aanpak waarbij wij de organisatiecultuur beschouwen als gevolg, niet als oorzaak van de problemen. Aan de hand van vijf facetten doorbreken we patronen: het stimuleren van maximale bereidheid, werken aan bewustwording van contraproductief gedrag, het creëren van een aansprekende visie en ambitie, het ontwerpen van alternatieven en het insluiten van nieuwe, individuele en collectieve gedragspatronen. Deze vijf facetten zijn de basis van waaruit de interventies worden ingevuld. Het is geen stappenplan. Cultuur kun je niet bedenken en dan implementeren: cultuur is er al of ontstaat dan als vanzelf. Vandaar dat deze interventies bij voorkeur niet op de hei maar op het werk plaatsvinden.

Cultuurverandering: De onderstroom op tafel – Verhalen maken en verbinden

Grootschalige verandertrajecten, die in veel organisaties gaande zijn, zijn doorgaans afkomstig vanuit de formele organisatie in de bovenstroom. Het geheel van alle acties, interventies, communicatiebulletins, sessies, etc. dat in het kader van een verandertraject wordt ondernomen kan worden betiteld als de bovenstroom van de verandering. In de formele bovenstroom worden de verandertrajecten opgezet om een zo rationeel en coherent mogelijk veranderverhaal te presenteren in de organisatie. Tegelijkertijd moeten de globale, rationeel goed onderbouwde plannen uit de bovenstroom ‘landen’ in een heel andere soort lokale realiteit. De reacties op de bovenstroom in de informele organisatie noemen we de onderstroom. In de onderstroom gelden de verhalen gemaakt in de bovenstroom niet per definitie als primaire driver van het gedrag. Met behulp van webinars, workshops en de online discussie-tool Synthetron kunnen deze werelden weer bij elkaar gebracht worden. Het gaat dan om het verbinden van de bovenstroom, de formele organisatie en de onderstroom, de werkelijke organisatie zodat verandertrajecten ook landen in de organisatie. Hoe werkt een Synthetron discussie?: http://static.synthetron.com/animation/nl/

Leiderschapsontwikkeling: Insights Transformational Leadership – Leiderschap dat verbindt

Organisaties moeten inspelen op steeds sneller veranderende markten, maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen. Hierdoor neemt de complexiteit waar organisaties mee te maken toe en moeten zij continu veranderen. De nieuwe leiders moeten hun mensen faciliteren, in hun kracht zetten en verbinden. Met leiders en andere stakeholders ontwikkelen we een gezamenlijk beeld over wat de belangrijkste vraagstukken zijn, wat dat vraagt van de organisatie en haar mensen en wat dat vraagt van de leiders en hun gedrag. Waar staan zij in hun eigen ontwikkeling, waar zit hun huidige kracht en bezieling, om van daaruit te leren en zich zelf te ontwikkelen. Leerinterventies vinden niet geïsoleerd plaats, maar direct on-the-job. Zo worden patronen doorbroken waarin de organisatie vastzit en leert een leider zijn eigen gedrag te ontwikkelen om zijn mensen te kunnen ontwikkelen en te verbinden. Insights Transformational Leadership is een krachtig concept dat ondersteunt bij het creëren van een beeld over het gewenste leiderschap, waar een leider staat in zijn ontwikkeling en biedt leermodules om te ontwikkelen wat nodig is.

Leiderschapsontwikkeling: Anders besturen – Leiderschap in verandering

Door een nieuwe koers, een andere inrichting van de organisatie of de processen, verandert de wijze van besturen. Dit heeft effect op de rolverdeling en het verwachte stuurgedrag van leidinggevenden. Meer ketenoverstijgend samenwerken of juist meer in vertrouwen loslaten: hoe doorbreek je de ingesleten gedragspatronen? Samen met de leidinggevenden ontwikkelen we nieuwe besturingskaders, verhelderen we wederzijdse verwachtingen en stellen we team(stuur)gedrag aan de orde.

Teamontwikkeling: Interplay – Krachtig verbeteren in teams

Intrinsieke motivatie is de brandstof van continu verbeteren. In drie teamsessies begeleiden we het team middels een op LEAN gebaseerde verbetercyclus om zelf verbeterdoelen te formuleren en zelf te bepalen hoe die als team te bereiken. De crux is: elkaar stimuleren en mobiliseren om de onderlinge afspraken waar te maken. De unieke Pentascope Interplay App speelt daarin een sleutelrol: continu verbeteren is dan weer leuk, stimulerend en transparant.

Teamontwikkeling: Synergie in samenwerking – Aansprekend samenwerken in teams

Een organisatie heeft belang bij goed functionerende teams die samen het beoogde resultaat opleveren. In onze teamontwikkeltrajecten begeleiden wij teams bij de implementatie van duurzame veranderingen. De essentie is de verandering verankeren in het individuele gedrag en in de interactiepatronen tussen mensen. Dit doen wij door er niet alleen over te praten maar vooral door de mensen de verandering te laten vartalen naar het gedrag. Dan ervaar je hoe het is om in een goed functionerend team effectief samen te werken.