Strategie die energie geeft

Veel goed bedachte strategieën struikelen op implementatie. Niet omdat mensen de strategie niet wíllen uitvoeren maar omdat ze onvoldoende aanknopingspunten hebben om er mee aan de slag te gaan. Een goede strategie appelleert aan ‘hoofd’ (“de strategie is voor mij helder en relevant”), ‘hart’ (“ik kan me er aan verbinden”) en ‘handen” (“ik kan er concreet mee aan de slag”). Wij richten strategievorming in als een proces. Door met meerdere betrokkenen gelijktijdig te werken aan zowel kwaliteit als acceptatie creëren we een strategie die energie geeft: iedereen kan en wil er mee aan de slag. Dit tot stand brengen is onze expertise.

Beproefde aanpakken

Visiebepaling: Vind de magneet – Samen de stip op de horizon zetten

In enkele gerichte workshops zetten we samen een gedeeld en inspirerend beeld van de toekomst van uw organisatie neer. Door eerst terug te kijken en te werken aan verbinding in het team creëren we een stevig fundament. Door zowel creatief en visueel (bijvoorbeeld door het gebruik van Visual Explorer tools) als analytisch (bijvoorbeeld door het maken van een veranderredenering) naar de toekomst te kijken, zetten we een ‘stip op de horizon’ die zowel inspireert als praktisch houvast biedt.

Organisatiedialoog: Zin en zingeving – In interactie inhoud en betrokkenheid versterken

Als mensen kunnen meedenken over de inhoud van de strategie en wat deze voor hen betekent, wordt zowel de kwaliteit als de acceptatie van de strategie vergroot. En daarmee het nut en het effect. Het meedenken over strategie doen wij in de vorm van een dialoog: het in gestructureerde vorm samen ontwikkelen van gedachten en betekenisgeving die voor alle betrokkenen tot meer inzicht leidt. Om hier op gestructureerde en efficiënte manier grote groepen mensen in te betrekken zetten wij verschillende instrumenten in, zoals roadshows, online groepsdialogen, klantenpanels en world cafés. Waar nodig worden verdiepende analyses uitgevoerd (markt-, bedrijfseconomische, operationele en scenario analyses) om de strategie aan te scherpen en fundament te geven.

Strategische planning: Ken jouw delta – De juiste dingen op het juiste moment doen

Een goed strategisch plan is helder en beknopt, inspireert en biedt houvast voor dagelijkse beslissingen. In een drietal workshops creëren we in samenspraak met sleutelpersonen uit uw organisatie, de bouwstenen voor dit plan. We brengen door middel van een VAT analyse in kaart wat moet worden versterkt, toegevoegd of juist moet worden losgelaten in de huidige organisatie en we creëren een meerjarig ontwikkel- en transitieplan, zodat de managers en medewerkers ook daadwerkelijk in staat zijn de strategie uit te voeren.

Strategische versnelling: Whole scale change – Momentum creëren in het hele systeem

Whole Scale Change is een veranderaanpak waarbij altijd sprake is van een geheel sociaal systeem dat met elkaar in dialoog is. Kenmerkend is dat alle mensen in de organisatie die invloed hebben op het veranderkundige thema, vertegenwoordigd en aanwezig zijn bij een of meerdere bijeenkomsten. Afhankelijk van de doelstellingen kunnen ook externe stakeholders, bijvoorbeeld klanten, uitgenodigd worden om te participeren. De aanpak bestaat uit een  verzameling kleine en/of grotere groepsbijeenkomsten die organisatie als geheel in staat stelt om vanuit een gedeeld referentiekader te komen tot gemeenschappelijke opvattingen over wat er aan de hand is en wat er door wie aan het veranderkundige thema gedaan moet worden.
Een casus beschrijving door Marcel Kuhlmann over LSI:http://www.managementboek.nl/boek/9789013109078/praktijkboek-large-scale-intervention-rob-de-wilde

Strategische realisatie: Implementatiekunst – Veranderingen die werken

Implementeren en veranderingen succesvol werkend krijgen is een vak apart. Pentascope heeft uit tientallen jaren ervaring en duizenden projecten een aantal werkzame principes gedestilleerd waarmee we dit vak ook aan u kunnen overdragen. U wordt u bewust van uw eigen rol als veranderaar, leert werken met een groot aantal verandertools en leert hoe u een brug kunt slaan tussen de ‘stip aan de horizon’ en de staande organisatie, zodat de strategie goed kan worden doorvertaald naar de operatie en tot meetbare en merkbare resultaten gaat leiden.